Om Byggtermometern

Vad visar Byggtermometern?

Byggtermometern visar värdet av igångsatta byggprojekt månad för månad. Hela värdet av ett projekt ger genomslag i statistiken den månad det startar.

Byggtermometern ger en ständigt aktuell bild av den igångsatta projektvolymen på hela den svenska byggmarknaden samt 26 regionala byggmarknader. Byggmarknaden karakteriseras av stor säsongvariation. Diagrammen i Byggtermometern är framtagna för att göra säsongoberoende jämförelser enkla.

Statistiken presenteras för att i huvudsak ge svar på två frågor; 

  • hur byggandet har utvecklats hittills i år jämfört med förra året, samt
  • hur stor igångsättningen har varit de tre senaste månaderna jämfört med samma period förra året.

Projektlistor för 12 månader

Både på riksnivå och för varje region redovisas projektlistor med de största projekt som påbörjats de senaste tolv månaderna.

Regional indelning

Termometervärden finns för de svenska länen, med undantag för Skåne och Västra Götaland som är indelade i tre respektive fyra mindre regioner.  

Delmarknader

För varje region redovisas värdet av igångsatta projekt på hela byggmarknaden, samt delmarknaderna bostäder, lokaler och anläggningar. 

Bostäder - ny-, till- och ombyggnad av bostadshus

Lokaler - ny-, till- och ombyggnad av kontor, affärer, skolor, sjukhus, terminaler, industrilokaler m.m.

Anläggningar - ny-, till- och ombyggnad av vägar, järnvägar, elnät, avlopp, bredband, transportterminaler, värmeverk m.m.

Hur görs BYGGtermometern?

När uppdateras Byggtermometern?

I början av varje månad redovisas ett första preliminärt utfall för månaden innan. 

Grunddata

Grunddata bakom Byggtermometern kommer från Byggfakta.

Vilka projekt redovisas i Byggtermometern?

För det första måste ett projekt vara definierat som igångsatt. Definitionen kräver att

  • projektets startdatum i databasen har passerat,
  • starttidpunkten bedöms som verifierad, vilket gäller om Byggfakta har varit i kontakt med någon som är kopplad till projektet mindre än 90 dagar före angivet startdatum,
  • att någon typ av byggentreprenör är kopplad till projektet.
  • Alla projekt med ett värde under 1 miljon kronor är exkluderade p.g.a. stora osäkerheter i data.

Revideringar

Projekt kan i vissa fall byta definition från igångsatt till ej igångsatt eller vice versa, om projektinformationen ändras så att något av de tre kriterierna ovan påverkas. Detta medför att de historiska termometervärdena kan revideras. Definitionen av igångsatta projekt är framtagen för att undvika systematiska över- eller underskattningar.

Bortfall

En källa till osäkerhet är det bortfall av projekt som finns i databasen. De flesta projekt fångas upp av Byggfakta. Felprocenten minskar ju större projekt det handlar om. Det är de största projekten, där felprocenten är minst, som ger upphov till de stora variationerna på marknaden. Bortfallet utgör därför inte något större problem. Genom att rapportera dessa projekt direkt till Byggfakta kan sådana felkällor motverkas.